Extern fosforbelastning

Då arbete med extern fosforbelastning pågår löpande inom Kävlingeåns vattenråds vattenvårdsprogram utgörs till största del Fokus Vombsjöns arbete med extern fosforbelastning av utbyte och dialog med vattenrådet, främst med vattenrådets samordnare.

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/bakgrundsbild2_vomb-scaled.jpg

Fördjupad provtagning i Torpsbäcken icon_arrow_down_darkBlue

Fördjupad provtagning i Torpsbäcken samt övriga tillrinningsområdet

Rapport LEVA Vombsjön Vattenkemi Tillfl 2021 fördjupad icon_arrow_right_blue

Gäddvåtmark i Vombsjöns nordvästra vik icon_arrow_down_darkBlue

Riklig vegetation för gäddlek

Extern fosforbelastning

Innan regleringen av Vombsjön var Vombsjöns nordvästra vik en utmärkt plats för gäddlek då stora delar av viken bestod av riklig vegetation. Idag så saknas mycket vegetation och möjligheten för gäddlek är väldigt begränsad. Här planerar nu Fokus Vombsjön att anlägga två våtmarker. En våtmark för näringsretention av fosfor och kväve då det under vintern är stora vattenflöden i Hjälmarödsbäckens utlopp. Vattnet innehåller här sannolikt höga koncentrationer av fosfor då detta tillrinningsområde framförallt består av jordbruksmark. Efter våtmarken kommer det sedan att anläggas en gäddvåtmark. Markerna vid nordvästra viken är idag mest betesmark och med en invallning skulle detta område kunna hålla vatten under våren som kommer locka in gäddorna till lek. Stödplanering av vegetation kommer också att genomföras. Just nu pågår en förprojektering och vi planerar söka LONA medel för projektet hösten 2022 och starta igång entreprenaden 2023.