Intern fosforbelastning

Fosfor tillförs sjöar både externt och internt. Externt fosfor kommer ifrån omkringliggande marker medan intern fosfor är den fosfor som redan finns i sjön. Antingen i vattenmassan eller begravd i bottensedimentet.

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/bakgrundsbild2_vomb-scaled.jpg

Utredning mekanismer och processer för internbelastning av Vombsjön icon_arrow_down_darkBlue

Utredning mekanismer och processer för internbelastning av Vombsjön

Vilka mekanismer och processer är det som styr en eventuell internbelastning av Vombsjön? Hur stor är risken att det är internbelastningen som framförallt bidrar till en övergödning och vilket underlag behövs för att göra dessa bedömningar? Syrgasförhållandena vid sjöns botten är avgörande faktor för förekomst av så kallad intern fosforbelastning av sjön. I rapporten Syrgasförhållanden och skiktning i Vombsjön har profilmätdata på syrgas och temperatur från Vombsjön analyserats för att på så vis undersöka när skiktningar i temperatur (språngskikt) i vattenmassan och syrgasbrist sammanfaller, vilket då skulle kunna ge upphov till förhållanden som leder till internbelastning av fosfor. Man konstaterar i rapporten att det på flera platser i Vombsjön finns ett samband mellan temperaturskiktning och syrgasbrist. Med en fortsatt klimatutveckling som leder till varmare vatten sommartid är det troligt att perioder med syrgasbrist vid botten kommer att bli vanligare. Längre perioder av syrebrist och temperaturskiktning kommer också leda till att större ytor av sjöbotten berörs av syrebrist. Vilka konsekvenser detta får för intern fosforbelastning i Vombsjön bör utredas närmare då ett varmare klimat kombinerat med en förhöjd fosforbelastning kan ha stora konsekvenser för biologin i sjön.

Fosfordynamiken i Vombsjön

Fosfordynamiken i Vombsjön är ett uppföljningsprojekt till utredningen av syrgasbrist och temperaturskiktning. I detta uppföljningsprojekt kommer vi genomföra en utökad provtagning av fosfor i yt- och bottenvatten vid djuphålan i Vombsjön för att sedan möjiggöra beräkningar av fosfordynamiken i Vombsjön. Denna kunskap kommer ligga till grund för framtagande av åtgärdsförslag för internbelastning.

Undersökning av Vombsjöns fosfordynamik

Syrgasförhållande och skiktning i Vombsjön

Utvärdering åtgärder och framtagande av förslag icon_arrow_down_darkBlue

Åtgärdsförslag aktuella för vombsjön?

Vi ser just nu över och utvärdera de alternativ till åtgärder som finns, och ev. används, idag för att minska intern fosforbelastning i sjöar. Är någon eller några av dessa åtgärdsförslag aktuella för Vombsjön? Vad hade en ev. genomförd åtgärd inneburit för sjön, dvs. vilka konsekvenser skulle genomförande av åtgärder ev. resultera i? Med hjälp av kunskpen om hur fosfordynamiken i Vombsjön fungerar, och vilka processer och mekanismer som verkar i sjön, utvärdera de möjliga förslag på åtgärd som idag används för att minska internbelastningen av fosfor och lämna konkreta förslag på genomförbara åtgärder.