Miljöövervakning

Miljöarbetet inklusive alla åtgärder som sätts in för att förbättra miljön i Vombsjön bör grunda sig på resultat från miljöövervakning.

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/bakgrundsbild2_vomb-scaled.jpg

Framtagande av förslag icon_arrow_down_darkBlue

Framtagande av förslag

En kartläggningen av miljöövervakningen i Vombsjön, dess värden och jämförelsen med andra, liknande sjöar har genomförts. Kartläggningen identifierade ett antal brister i miljöövervakningen av Vombsjön utifrån behovet av underlag i arbetet mot ”God ekologisk status” samt förvaltandet av sjöns värden. Utifrån dessa identifierade brister togs ett nytt förslag på miljöövervakningsprogram, inklusive specialundersökningar, fram samt förslag på finansieringsmöjligheter.

Förslag på utökad miljöövervakning

Förslaget på en utökad miljöövervakning i Vombsjön implementerades 2021 i Kävlingåensvattenråds miljöövervakningsprogram.

Rapport – Miljöövervakning av Vombsjön icon_arrow_right_blue

Genomförande av förslag och utvärdering icon_arrow_down_darkBlue

Förslag och utvärdering

Genomförande av föreslaget på en reviderad miljöövervakning pågår just nu inom ramen för Kävlingeåns vattenråd recipientkontrollprogram. Provtagningsprogram utförs under tre år. En genomförs efter varje år där den sista (tredje) utvärderingen summerar hela provtagningsperioden. En rapport författas och publiceras efter avslutad provtagning där provtagningen och bakgrunden till förslaget av densamma beskrivs samt dess resultat och värde.

Slutgiltigt förslag icon_arrow_down_darkBlue

Tre års provtagning och övervakning

Utifrån utvärderingen av tre års provtagning och övervakning, kommer vi här att lämna ett slutgligt förslag på miljöövervakningsprogram och specialundersökningar för Vombsjön samt dess finansiering. En rapport författas och publiceras som presenterar förslaget samt dess bakgrund. Rapporten kommer sedan lämnas vidare till berörda parter så som Kävlingeåns vattenråd, Sydvatten, Lunds kommun, Eslövs kommun och Sjöbo kommun.