Fiskförvaltning

Förvaltningen av fiskpopulationen i Vombsjön måste ske på ett sätt så att inga fiskbestånd överutnyttjas men där man samtidigt säkerställer ett fortsatt hållbart yrkes- och sportfiske.

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/Vombsjon_6-scaled.jpg

Kartläggning av fiskbestånd icon_arrow_down_darkBlue

Kartläggning av fiskbestånd

Iakttagelser, kunskap och erfarenheter har samlats in med hjälp av intervjuer, samt från tidigare publicerade rapporter med information om fisk och fisksamhället Vombsjön. Tidigare provfisken har också studeras och jämförs med andra sjöar i skåne. Rapporten Fiskfauna i Vombsjön beskriver vår kunskap i dagsläget om fiskbeståndet i Vombsjön och sammanfattar de slutsatser vi kan dra från denna kunskap. Två stycken större kunskapsluckor identifiererades för fiskbeståndet i Vombsjön: (1) Hur ser sammansättning av fisk ut i sjön idag? Provfisken med olika fiskemetoder måste genomföras för att få en uppdaterad bild av fiskpopulationen i sjön och (2) Vilka fiskarter och i vilken omfattning har landats från Vombsjön sedan yrkesfisket startade på 1960-talet? Data från yrkesfisket måste sammanställas och analyseras.

Genomförande av provfisken icon_arrow_down_darkBlue

Fiskpopulationen i Vombsjön

Kartläggning av fiskbestånden i Vombsjön identifierade ett behov av genomförande av provfisken. För att skaffa oss en så bra och rättvis bild av fisksamhället i Vombsjön som möjligt genomfördes ett antal olika provfisken med olika fiskemetoder: Standardiserat nätprovfiske 2020, Nätprovfiske 2020, eDNA analys av fisksamhället 2020, Elfiske i strandnära miljöer 2021.
Samtliga provfisken ligger till grund för framtagandet av en fisk och fiskeriförvaltningsplan för Vombsjön.

Analys av yrkesfiskedata icon_arrow_down_darkBlue

Miljöövervakningen

Ett aktivt yrkesfiske har bedrivits i Vombsjön sedan 1962. Fram till år 2000 har det funnits tre fiskelag i Vombsjön. Från 2001 till 2018 bedrevs det ett yrkesfiske av två fiskelag, ett i den norra delen och ett i den södra delen av Vombsjön. Sedan 2019 bedrivs det enbart yrkesfiske i sjöns södra delar. Tidigare yrkesfiske har bedrivits med olika fiskemetoder och insatser gällande bottengarn eller nät samt hur länge dessa har legat ute. Nuvarande yrkesfiske bedrivs med 7-9 bottengarn som ligger ute 120 dygn årligen. Ett yrkesfiske bedrivs framförallt på Abborre, Gädda, Gös och Ål men även i mindre omfattning på Braxen, Mört och Gärs. Syftet med att vi analyserade yrkesfiskedata i Vombsjön var för att få en samlad bild av hur yrkesfiskets fångstuttag skett, och tillhandahålla ett fördjupat underlag avseende utvecklingen av Vombsjöns fiskfauna och använda som del av underlag för framtagandet av en fisk och fiskeriförvaltningsplan för Vombsjön. Kunskapen ska också bidra till underlag för att genomföra kostnadseffektiva åtgärder som leder i riktning mot god ekologisk status.

Yrkesfiskedata i Vombsjön icon_arrow_right_blue

Förvaltning av fiskbestånd icon_arrow_down_darkBlue

Ekosystembaserad och adaptiv förvaltning

Vombsjön ska förvaltas med en ekosystembaserad och adaptiv förvaltning. Genom att kontinuerligt inhämta kunskap om Vombsjöns ekosystem och vattenkemi från nationella och regionala miljöövervakningsprogram, Kävlingeåns vattenrådets recipientkontrollprogram samt från provfisken med olika metoder så kan man bedriva en ekosystembaserad och adaptiv förvaltning. Målet med en ekosystembaserad och adaptiv förvaltning är att bevara och återskapa ett välfungerande ekosystem i Vombsjön som kan leverera olika typer av ekosystemtjänster (dricksvatten, livsmedel, biologisk mångfald och rekreation) genom en flexibel och anpassningsbar förvaltning. Just nu pågår ett arbete med att ta fram fisk och fiskeriförvaltningsplanen för Vombsjön. Ett preliminärt förslag till förvaltningsplan togs fram av projektledare Christian Alsterberg och därefter hanterades förslaget av en arbetsgrupp med representanter från Länsstyrelsen, Sydvatten AB (sjöägare), Övedskloster (sjöägare), SLU, Lunds universitet, sportfisket och yrkesfisket. Arbetsgruppens förslag på förvaltningsplan kommer att skickas på remiss till Havs och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsens skåne, Södra östersjöns vattenmyndighet, Lunds Universitet, Lunds kommun, Eslövs kommun, Sjöbo kommun, Sportfisket, Yrkesfisket och SLU under sommaren 2022. Förvaltningsplanen förväntas vara färdig årsskiftet 2022/2023

Förvaltningsplan för fisk och fiske i Vombsjön icon_arrow_right_blue