Status Vombsjön

Hur mår Vombsjönsjön idag? Vombsjön har sedan en lång tid haft problem med bland annat övergödning vilket leder till algblomningar. Detta i sin tur gör att man inte kan bada i sjön och att vattnet inte går att använda för produktion av dricksvatten.

https://fokusvombsjon.se/wp-content/uploads/2024/01/Vombsjon_3-scaled.jpg

Status idag icon_arrow_down_darkBlue

Status idag

Målet med detta delmoment är att bedöma Vombsjöns rådande förhållanden och status: Hur mår sjön idag? Vilka förhållanden råder? För att kunna göra denna bedömning var en utökad provtagning inom miljöövervakningen (vattenrådets recipientkontroll) nödvändig. Den utökade miljöövervakning implementerades i vattenrådets recipientkontroll 2021 där man genomför vattenkemiska provtagningar samt undersöker planktonsamhället, bottenfauna, undervattensvegetation och kiselalger. Delmoment ”Status idag” följder följande arbetsordning:

Kartläggning av miljöövervakningen

Kartläggningen av miljöövervakningen i Vombsjön och identifiera kunskapsluckor om Vombsjöns förhållanden samt nuvarnade miljöövervakning. Vad behöver vi veta för att få en verklighetsförankrad bild samt ha förutsättning att göra bästa möjliga bedömning av sjöns rådande förhållanden? Samarbetsprojekt med Lunds Universitet, Hur påverkar extremväder algblomingar? I projektet ingår bland annat att frivilliga medborgare under 2020 och 2021 dagligen tog vattenprover

Miljöövervakningen i Vombsjön icon_arrow_right_blue

Provtagning och mätning

Framtagande av förslag på provtagning och mätning som täcker de identifierade kunskapsluckorna om Vombsjön.

Reviderad miljöövervakning

Genomföra reviderad miljöövervakning av Vombsjön och inhämta den kunskap som i dagsläget saknas

Rapport med resultatredovisning

Sammanfatta resultatet av genomförd provtagning och kunskapsinhämtning. En rapport författas och publiceras som redovisar resultaten samt, genom att inkludera kunskap och mätdata erhållen från dagens miljöövervakning (inkl. recipientkontrollen) beskriva Vombsjöns rådande förhållanden. Påbörjas 2024.

Tidigare status icon_arrow_down_darkBlue

Vombsjöns tidigare status

För att på ett systematiskt sätt förstå hur Vombsjön har mått tidigare planerar vi inom projekt Fokus Vombsjön att arbeta både med intervjuer, undersöka gamla rapporter och samarbeta med Lunds Universitet som har genomfört borrningar för att titta i Vombsjön sediment 15 000 år tillbaka i tiden.

Litteratur- och intervjustudie

Litteratur- och intervjustudie för att beskriva Vombsjöns tidigare förhållanden och status, dvs. innan mänsklig aktivitet kraftigt påverkade sjön. När var detta? Vilken typ av sjö var Vombsjön då? Vilken status skulle sjön då ha med dagens statusklassning enl. vattendirektivet? Hur står Vombsjöns tidigare status i relation till vattendirektivets ”God ekologisk status”? Går det överhuvudtaget att fastställa en tidigare (”naturlig”) status för sjön? Om ja, är då ”God ekologisk status” att kämpa mot naturen?

Analyser av bottenkärnan från djuphålan

Tillsammans med Lund universitet analysera bottenkärnan från djuphålan. Analyser av bottenkärnan kan ge svar på sjöns tidigare förhållanden och status. Bland annat så kan man observera vilka trädarter som dominerade vid olika tidsperioder runt sjön, hur syreförhållandena var i vattenmassan samt uppskatta koncentrationerna av fosfor. En rapport kommer att författas och publiceras som beskriver Vombsjöns tidigare förhållanden samt sätter detta i relation till ”God ekologisk status”.

Litteratursök och efterforskningar

Litteratursök och efterforskningar för att beskriva Vombsjöns tillrinningsområde innan mänsklig aktivitet kraftigt påverkade markerna och hydrologin i området (ex. p g a ändrad markanvändning och ökat antal boende). Hur såg avrinningsområdet ut innan kraftig påverkan och hur ser det ut idag? Hur kan denna förändring i hydromorfologi ha påverkat sjön och dess vattenkvalitet? En rapport författas och publiceras som beskriver Vombsjöns tillrinningsområde innan och efter (dvs. nutid) mänsklig påverkan, samt diskussion förs kring de hydromorfologiska förändringarnas påverkan på sjön och dess vattenkvalitet.

Vombsjöns hydrologi icon_arrow_down_darkBlue

Vombsjöns hydrologi

För att förstå hur biologin och kemin fungerar i Vombsjön måste man också förstå hur vattennivån, vattenmängden och omsättningen av vatten i sjön fungerar. Detta är också kunskap som behövs för att kunna sätta in lämpliga åtgärder för att exempelvis hantera intern fosforbelastning. I ”Vombsjöns hydrologi” undersöker vi vilka modeller som finns för att modellera vattennivån och vattenmängden i en sjö. Kan dessa också användas för Vombsjön? Om ja, används någon modell till detta redan?

Hydrologisk modell för sjön Bolmen

Just nu pågår ett arbete med en hydroloigisk modell för sjön Bolmen. När den hydrologiska modellen är färdigutvecklad kommer samma modell att implementeras på Vombsjön och dess tillrinningsområde. En kartläggning av de faktorer som påverkar vattennivå och mängden vatten i Vombsjön (tillrinning, utflöde, dricksvattenuttag, avdunstning, grundvattenflöde, reglering, m flr), samt flödesmängd kommer då att genomföras. Vi kommer vidare undersöka hur de olika parametrar som påverkar vattennivån i sjön står i relation till varandra och vad har de för påverkansgrad.

Modellering av framtida klimat

Modellering av framtida klimat i Vombsjöns tillrinningsområde och hur det påverkar sjöns hydrologi, biologi och kemi.

Varierande vattennivåns påverkan icon_arrow_down_darkBlue

Den varierande vattennivåns påverkan

Litteratursök och efterforskningar för att beskriva Vombsjöns tillrinningsområde innan mänsklig aktivitet kraftigt påverkade markerna och hydrologin i området (ex. p g a ändrad markanvändning och ökat antal boende). Hur såg avrinningsområdet ut innan kraftig påverkan och hur ser det ut idag? Hur kan denna förändring i hydromorfologi ha påverkat sjön och dess vattenkvalitet? En rapport författas och publiceras som beskriver Vombsjöns tillrinningsområde innan och efter (dvs. nutid) mänsklig påverkan, samt diskussion förs kring de hydromorfologiska förändringarnas påverkan på sjön och dess vattenkvalitet.

Konkretisering av vattendirektivet icon_arrow_down_darkBlue

Konkretisering av vattendirektivet

Syftet med rapporten är att förstå hur man idag bedömer Vombsjön utifrån EU:s vattendirektiv samt vilka förändringar som måste ske i sjön för att den skall uppnå god ekologisk status.

Hur går statusklassificeringen till? Vad innebär Otillfredsställande ekologisk status, och vad är anledningen till att Vombsjön är klassad till Otillfredsställande ekologisk status? Vad innebär God ekologisk status, och vilka förändringar krävs för att Vombsjön skall nå dit utifrån sjöns rådande förhållanden? Vilken typ av åtgärdsarbete har hittills genomförts i Vombsjön och är de genomförda åtgärderna tillräckliga för att Vombsjön skall uppnå God ekologisk status till 2027? samt vilka administrativa svårigheter och hinder finns det för att Vombsjön skall uppnå God ekologisk status till 2027? Detta är de frågeställningar som diskuteras och konkretiseras i denna rapport.

För att fortsätta förståelsen av vattendirektivet och vikten av specifikt framtagna förvaltningsplaner för Vombsjön genomfördes våren 2022 två stycken examensarbeten i miljövetenskap.